19 april 2013

Förstudie om kulturella och kreativa kooperativ

Bakgrund

Ett stort antal projekt har bedrivits för att främja den kulturella och kreativa sektorn i Västernorrland. Nu har vi nått den punkt där attityderna för sektorn inom företagarorganisationerna, kulturorganisationerna och forskning är i samklang. Sektorn är i tillväxt och är inom den intressesfär som lockar många unga. Länet Västernorrland som trärike har utvecklats till ett innovationslän, där konstnärer, kreatörer, innovatörer, forskning, och företag gemensamt tar fram nya produkter. En nyhet är att Västernorrland är en av de fem främsta länen i att exportera produkter utomlands. Kooperationen är en företagsform på stark frammarsch. Unga människor som vill starta företag vill göra det tillsammans med andra. Tillväxten av nya kooperativ är 20 % medan tillväxten i övriga företagsformer är 2 %. Nollpunkten är olika, så det finns färre kooperativ än andra former idag. Undersökningar i England visar att kooperativ håller längre hos än traditionella företag. Tre år efter start är 98 % av kooperativen fortfarande verksamma, medan motsvarande siffra hos traditionella företag är 65%. Den stora gruppen arbetslösa ungdomar i länet (25,4%) hittar snart andra län och regioner som kan ta tillvara deras kompetenser och drivkrafter, men vi vill att fler ska kunna stanna kvar och till det vill projektet bereda alternativa försörjningsformer.

Mål

Målet med förstudien är att kartlägga och analysera behov och intresse av entreprenörskap inom den kulturella och kreativa sektorn med hjälp av beprövade processmodeller. Ett hållbart främjandesystem  är ett mål, men effektmålet på längre sikt är fler kooperativa företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Målgrupp: ungdomar och unga vuxna i länet i samverkan med företagarorganisationer och redan yrkesverksamma inom sektorn. Särskilt fokus ska ligga på att ta tillvara tidigare goda projektresultat. Projektet ska stärka ungas och unga vuxnas förutsättningar att leva och verka i Västernorrlands län med ökat entreprenörskap och ökat företagande bland unga inom den kulturella och kreativa sektorn.

Finansiering

Förstudien har beviljats medel från Länsstyrelsens regional tillväxtpott med 200 000 kronor. Katarina Norström är projektledare och kommer under hösten att kartlägga behov och intresse genom analysseminarier med workshops och föreläsningar i Västernorrland. Mer information om var, när och hur kommer här på hemsidan och på facebook.

Info: Susanne Vinderå 0611-266 38

Dela